Biblioteca Municipală (Regulamentul serviciilor pentru cititori)

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, înfiinţată prin Hotărârea Nr. 195/2005 din 28 noiembrie este o instituţie publică cu personalitate juridică, în cadrul Administraţiei Publice Locale a Municipiului Mediaş, începând cu data de 1 februarie 2006. În cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret se află: Biblioteca Municipală „ St. L. Roth” Mediaş
 
Art. 1. Biblioteca Municipală “St.L.Roth” Mediaş, din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, pune la dispoziţia cititorilor o gamă variată de servicii şi anume:
– Împrumutul la domiciliu a documentelor de bibliotecă prin secţiile de împrumut (adulţi, copii, limbi străine, virtuală);
– Studiul documentelor în sala de lectură/conferinţe;
– Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor: alfabetice, sistematice şi analitice atât în format tradiţional cât şi computerizat;
– Informarea şi documentarea bibliografică utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii;
– Activităţi, reuniuni culturale, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii;
– Lansări de carte, conferinţe mese rotunde, seminarii, vernisaje etc.
 
Art. 2. Semnarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE şi luarea la cunoştinţă a prezentului regulament constituie actul juridic, prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.
– Obţinerea FIȘEI DE ÎNSCRIERE se face pe baza actelor de identitate: adulţi (buletin/carte de identitate), copii până la 14 ani (certificatul de naştere al titularului și buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui) și achitând taxa de 7 lei.
– Pentru siguranţa actului, copiii până la 14 ani pot fi însoţiţi de către unul din părinţi sau în cazuri speciale de către o persoană majoră, dacă nu pot fi trimişi cu o copie după certificatul de naştere însoţită de carnetul de elev;
– FIȘA DE ÎNSCRIERE este personală şi netransmisibilă. Are valabilitate un an de zile de la data efectuării;
– Înscrierea utilizatorilor se face la orice secție a bibliotecii, pe baza ACTULUI DE IDENTITATE
 
Art. 3. Pot beneficia de serviciile bibliotecii după cum urmează:
– Cetăţenii municipiului Mediaş și satul aparținător Ighișul Nou;
– Cetăţenii fără domiciliu stabil în municipiul Mediaş, numai pentru sala de lectură/conferinţe.
 
Art. 4. Împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul FIȘEI DE ÎNSCRIERE.
– La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat să prezinte  ACTUL DE IDENTITATE.
 
Art. 5. Fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu maximum 5 documente / CD-uri / E-Books, din secţiile de împrumut de la sediul bibliotecii.
– Termenul maxim de împrumut acasă este de 14 zile pentru fiecare document de bibliotecă;
– În situaţii deosebite termenul de restituire se poate prelungi o singură dată, cu încă 14 zile.
 
Art. 6. Accesul în sala de lectură/conferinţe este admis în baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE și ACTULUI DE IDENTITATE .
 
Art. 7. Documentele de bibliotecă, cu regim de sală (dicţionare, enciclopedii, critică, albume de artă, unicate etc.), se vor consulta numai în sălile de lectură.
– Cititorul are obligaţia să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând eventualele defecţiuni, la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Cititorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit.
 
Art. 8. La schimbarea domiciliului, a locului de muncă şi a actelor de identitate, cititorul este obligat să comunice modificările survenite.
 
Art. 9. Accesul în sălile de împrumut şi lectură/conferinţe, cu mape, sacoşe, serviete este interzis.
 
Art. 10. Cititorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile cu acces al publicului, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente din bibliotecă.
 
Art. 11. Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de studiu şi lectură, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă. Fumatul este interzis.
 
Art. 12. Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între cititori, atât cele care se studiază în sala de lectură/conferinţă, cât şi cele împrumutate la domiciliu.
 
Art. 13. În caz de nerespectare a termenului de împrumut se aplică următoarele taxe stabilite prin HCL Nr. 121/2019, privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.
 
Art. 14. Pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de cititor, acesta are următoarele obligaţii:
În caz de pierdere sau deteriorare totală sau parţială a documentelor de bibliotecă:
– să restituie bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau
– să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut, amendă şi contravaloarea efectelor poştale.
În caz de deteriorare totală sau parţială a unor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:
– să restituie bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat;
– pentru cititorii minori sau elevi şi studenţi, despăgubirile vor fi suportate de către giranţi.
 
Art. 15. Încălcarea prevederilor prezentului REGULAMENT atrage după sine avertismentul, suspendarea temporară sau, după caz, definitivă, a dreptului de utilizare a serviciilor bibliotecii.
 
Art. 16. Conducerea bibliotecii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Eventualele modificări vor fi comunicate utilizatorilor bibliotecii în timp util.