Biblioteca Municipală (Regulamentul serviciilor pentru cititori)

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, înfiinţată prin Hotărârea Nr. 195/2005 din 28 noiembrie este o instituţie publică cu personalitate juridică, în cadrul Administraţiei Publice Locale a Municipiului Mediaş, începând cu data de 1 februarie 2006. În cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret se află: Biblioteca Municipală „ St. L. Roth” Mediaş

Art. 1. Biblioteca Municipală “St.L.Roth” Mediaş, din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, pune la dispoziţia cititorilor o gamă variată de servicii şi anume:
– Împrumutul la domiciliu a documentelor de bibliotecă prin secţiile de împrumut (adulţi, copii, limbi străine, virtuală);
– Studiul documentelor în sala de lectură/conferinţe;
– Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor: alfabetice, sistematice şi analitice atât în format tradiţional cât şi computerizat;
– Informarea şi documentarea bibliografică utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii;
– Activităţi, reuniuni culturale, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii;
– Lansări de carte, conferinţe mese rotunde, seminarii, vernisaje etc.

Art. 2. Semnarea Fişei de înscriere şi luarea la cunoştinţă a prezentului regulament constituie actul juridic, prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.
– Obţinerea PERMISULUI DE INTRARE /CARDULUI se face pe baza actelor de identitate: adulţi (buletin/carte de identitate), copii până la 14 ani (certificatul de naştere);
– După semnarea Fişei de înscriere, plata de 6 lei, se va face la Compartimentul Permise de intrare / carduri, apoi se va elibera PERMISUL DE INTRARE /CARDUL, pe baza căruia se asigură accesul în sălile bibliotecii. Prezentarea acestuia este obligatorie;
– Pentru siguranţa actului, copii până la 14 ani pot fi însoţiţi de către unul din părinţi sau în cazuri speciale de către o persoană majoră, dacă nu pot fi trimişi cu o copie după certificatul de naştere însoţită de carnetul de elev;
– PERMISUL DE INTRARE/CADRUL, este personal şi netransmisibil. Are valabilitate un an de zile de la data efectuării.

Art. 3. Pot beneficia de serviciile bibliotecii după cum urmează:
– Cetăţenii municipiului Mediaş;
– Cetăţenii fără domiciliu stabil în municipiul Mediaş, numai pentru sala de lectură/conferinţe.

Art. 4. Împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul Permisului de intrare/cardului.
– La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat să prezinte alături de PERMISUL DE INTRARE/CARDUL şi ACTUL DE IDENTITATE.

Art. 5. Fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu maximum 3 documente de bibliotecă, din secţiile de împrumut de la sediul bibliotecii.
– Pentru împrumutul cărţilor existente în depozit, se va face comandă completând o fişă cu cărţile dorite.
– În vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 6 documente de bibliotecă în baza aprobării cererii adresate conducerii de către cititor, cererea va conţine obligatoriu tema lucrării, scopul realizării acesteia şi nivelul de abordare;
– Termenul maxim de împrumut acasă este de 14 zile pentru fiecare document de bibliotecă;
– În situaţii deosebite termenul de restituire se poate prelungi o singură dată, cu încă 14 zile.

Art. 6. Accesul în sala de lectură/conferinţe este admis în baza Permisului de intrare/cardului şi actului de identitate.

Art. 7. Documentele de bibliotecă, cu regim de sală (dicţionare, enciclopedii, critică, albume de artă, unicate etc.), se vor consulta numai în sălile de lectură.
– Cititorul are obligaţia să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând eventualele defecţiuni, la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Cititorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit.

Art. 8. La schimbarea domiciliului, a locului de muncă şi a actelor de identitate, cititorul este obligat să comunice modificările în timp de 10 zile.

Art. 9. Accesul în sălile de împrumut şi lectură/conferinţe, cu mape, sacoşe, serviete este interzis.

Art. 10. Cititorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile de acces al publicului, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente din bibliotecă.

Art. 11. Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de studiu şi lectură, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă. Fumatul este interzis.

Art. 12. Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între cititori, atât cele care se studiază în sala de lectură/conferinţă, cât şi cele împrumutate la domiciliu.

Art. 13. În caz de nerespectare a termenului de împrumut se aplică următoarele taxe stabilite prin Hotărârea Nr. 83/2007, privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Art. 14. Pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de cititor, acesta are următoarele obligaţii:
În caz de pierdere sau deteriorare totală sau parţială a documentelor de bibliotecă:
– să restituie bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau
– să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut, amendă şi contravaloarea efectelor poştale.
În caz de deteriorare totală sau parţială a unor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:
– să restituie bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat;
– pentru cititorii minori sau elevi şi studenţi, despăgubirile vor fi suportate de către giranţi.

Art. 15. Încălcarea prevederilor prezentului REGULAMENT se sancţionează astfel:
– Serviciile oferite cititorilor bibliotecii pot fi suspendate pe anumite perioade sau anulate în următoarele cazuri:
– Întârzieri repetate la restituirea documentelor împrumutate;
– Nerespectarea prevederilor art. 14;
– Necomunicarea în termen a modificărilor survenite în datele din Regulament;
– Nerespectarea prevederilor articolelor 11 şi 12 din prezentul Regulament;
– Distrugerea sau sustragerea documentelor de bibliotecă sau a altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare.

Art. 16. Conducerea bibliotecii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Eventualele modificări vor fi comunicate utilizatorilor bibliotecii în timp util.